CERTIFIKÁTY

CERTIFIKÁTY

YSSEL STEEL

   [ SLOVENSKO ] - Betonárska oceľ vo zvitkoch a vystužené zvárane siete

   [ SLOVENSKO ] - SK Vyhlásenie o parametroch

   [ MAĎARSKO ] - Vystužené zvárane siete

   [ MAĎARSKO ] - HU Vyhlásenie o parametroch na siete

   [ MAĎARSKO ] - Betonárska oceľ vo zvitkoch a v tyčiach

   [ MAĎARSKO ] - HU Vyhlásenie o parametroch na zvitky a tyče

   [ ČESKÁ REP. ] - Betonárska oceľ vo zvitkoch

   [ ČESKÁ REP. ] - Vystužené zvárane siete

   [ NEMECKO ] - Betonárska oceľ vo zvitkoch

   [ NEMECKO ] - Vystužené zvárane siete

YSSEL HOLCON

   [ SLOVENSKO ] - Betónové prefabrikáty

   [ SLOVENSKO ] - Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015

YSSEL CONCRETE

   [ SLOVENSKO ] - Betón podľa STN EN 206

   [ SLOVENSKO ] - Hydraulicky stmelené zmesi

   [ SLOVENSKO ] - Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123

O NÁS


Your Awesome Color